Mulighed for hjemmelevering

+500 biler på lager

Fremragende på Trustpilot 4,3 ud af 5

14 dages fuld returret v. køb online

OM TILLÆGGET

Dette tillæg om fælles dataansvar (herefter ”Tillægget”) mellem Solgt.com A/S, CVR-nr. 40 72 73 53 (herefter ”Solgt.com”) og Forhandleren (hver for sig ”Part” og tilsammen ”Parterne”) finder anvendelse, hvor Parterne i fællesskab fastlægger formålene og hjælpemidlerne til behandling af personoplysninger ved brug af Solgt.coms bilvurderingsværktøj som webkitløsning på Forhandlerens hjemmeside.

Tillægget er indgået for at fastlægge Parternes respektive ansvar i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter ”GDPR”) artikel 26 om fælles dataansvar.

Parterne er ansvarlige for overholdelse af sine egne databeskyttelsesretlige forpligtelser, som Parten måtte blive pålagt i medfør af Tillægget og GDPR. Dette omfatter behandling af personoplysninger til andre formål end de fælles formål, herunder behandling til direkte markedsføring, samt til at indføre et afsnit om den fælles databehandling i fortegnelserne over behandlingsaktiviteter.

OM BEHANDLINGEN

Den fælles behandling af personoplysninger mellem Solgt.com og Forhandleren sker til det overordnede formål at give et tilbud på køb af en brugt bil samt indgå en aftale om køb af en brugt bil af en privat sælger (brugeren).

Solgt.com er ansvarlig for behandling af personoplysninger i form af indsamling, overførsel, videregivelse, formidling og brug med henblik på at foretage en vurdering af værdien af brugerens bil og formidle kontakten mellem brugeren og Forhandleren. Solgt.com står for opbevaring af de indsamlede personoplysninger i sit system, samt sletning af de indsamlede personoplysninger for at leve op til kravene om opbevaringsbegrænsning og sikkerhed i GDPR.

Forhandleren er ansvarlig for behandling af personoplysninger i form af indsamling, overførsel og brug med henblik på at kontakte brugeren vedrørende indgåelse af aftale om køb af brugerens bil på baggrund af bilvurderingen.

Både Solgt.com og Forhandlerne har besluttet at gøre brug af Solgt.coms bilvurderingsværktøj på Forhandlerens hjemmeside til brug for opfyldelse af det overordnede formål med behandlingen som angivet i afsnit 2.1.

SOLGT.COMS FORPLIGTELSER

Solgt.com er ansvarlig for overholdelse og iagttagelse af alle relevante forpligtelser i GDPR vedrørende den fælles behandling af personoplysninger med Forhandleren, herunder GDPR artikel 5-6, artikel 12-22 og artikel 32-34.

Dette indebærer, at Solgt.com vil sikre, at de grundlægge databeskyttelsesretlige principper overholdes, at der foreligger et lovligt behandlingsgrundlag for sin del af den fælles databehandling, informere de registrerede om deres rettigheder, behandle anmodninger fra registrerede om at gøre brug af deres rettigheder, implementere passende sikkerhed til at beskytte personoplysningerne, og underrette tilsynsmyndigheden samt – hvor relevant – de registrerede ved et brud på persondatasikkerheden, der angår Solgt.coms forpligtelser under Tillægget og GDPR.

Solgt.com er ansvarlig for at gøre det grundlæggende indhold af Tillægget tilgængeligt for de registrerede personer efter GDPR artikel 26, stk. 2.

FORHANDLERENS FORPLIGTELSER

Forhandleren er ansvarlig for overholdelse og iagttagelse af alle relevante forpligtelser i GDPR vedrørende den fælles behandling af personoplysninger med Solgt.com, herunder GDPR artikel 5-6 og artikel 33-34.

Dette indebærer, at Forhandleren vil sikre, at de grundlægge databeskyttelsesretlige principper overholdes, at der foreligger et lovligt behandlingsgrundlag for sin del af den fælles databehandling, og underrette tilsynsmyndigheden samt – hvor relevant – de registrerede ved et brud på persondatasikkerheden, der angår Forhandlerens forpligtelser under Tillægget og GDPR.

HENVENDELSER OG ANMODNINGER

De registrerede har en række rettigheder til bl.a. indsigt, sletning, og berigtigelse af sine personoplysninger for den behandling, som foretages af Solgt.com og Forhandleren. En registreredes anmodning om at gøre brug af sine rettigheder håndteres af Solgt.com. Den registrerede kan dog – uanset udformningen af dette Tillæg – udøve sine rettigheder overfor den enkelte dataansvarlige efter GDPR art. 23, stk. 3.

Derfor skal Forhandleren snarest efter at have modtaget en anmodning fra en registreret person, der ønsker at gøre brug af sine rettigheder efter GDPR artikel 13-22, videresende en sådan anmodning til Solgt.com, medmindre henvendelsen alene vedrører forhold, som Forhandleren er ansvarlig for og selv kan opfylde.

Parterne skal så vidt muligt og efter en konkret forespørgsel bistå hinanden med at besvare henvendelser og anmodninger fra datatilsynsmyndighederne og de registrerede personer for behandlinger, som er foretaget under dette Tillæg.

ØVRIGT

Hver Part er ansvarlig for overholdelse af enhver øvrig forpligtelse i GDPR, som ikke er underlagt dette Tillæg, eller Parternes fælles dataansvar i øvrigt.

Parterne er fælles ansvarlige over for overholdelse af de registreredes rettigheder i medfør af GDPR artikel 82, stk. 4 for enhver skade forårsaget af ulovlig behandling i strid med GDPR.

Hver part afholder sine egne omkostninger forbundet med overholdelse af dette Tillæg.

1